NOI MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII COVID-19.

În data de 21.03.2020, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne al României a emis Ordonanța militară nr. 2/2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
Vă prezentăm, mai jos, noile măsuri impuse prin Ordonanța militară nr. 2/2020, precum și modificările pe care aceasta le aduce Ordonanței militare nr. 1/2020.

A. Ce activități se suspendă temporar?
  • Activitatea în cabinetele de medicină dentară, excepție făcând intervențiile stomatologice de urgență.
  • Activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
Pe scurt, activitățile desfășurate în cadrul mall-urilor, cu excepția arătată mai sus, vor fi suspendate termporar.
De altfel, Ordonanța militară nr. 2/2020 definește termenul de „centru comercial” ca fiind „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aceaste măsuri se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Aplicarea și respectarea acestor măsuri va fi asigurată de următoarele forțe de ordine, abilitate în acest sens: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale.

B. Noi restricții în ceea ce privește circulația persoanelor

Ordonanța militară nr. 2/2020 impune ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. În acest sens, prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună
Prin urmare, deși s-ar putea permite formarea unui grup de persoane de un număr mai mare de 3, în cazul în care acestea locuiesc împreună, vă îndemnăm să evitați, pe cât posibil, acest lucru.
Aplicarea și respectarea acestei măsuri va fi asigurată de următoarele forțe de ordine, abilitate în acest sens: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală.

Cu titlu de recomandare se prevede că, în intervalul orar 06.00 – 22.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se va efectua numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Cu toate acestea, aceste dispoziții emise cu titlu de recomandare trebuie tratate cu seriozitate, deoarece nerespectarea acestora în mod repetat, de către un număr semnificativ de persoane, va avea ca efect nu doar punerea în pericol a celor care le desconsideră și a persoanelor cu care acestea intră în contact, cât și trecerea ulterioară a acestor dispoziții în sfera unor veritabile interdicții la nivel național.

În ceea ce privește intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele arătate mai sus.
Aplicarea și respectarea acestei măsuri va fi asigurată de următoarele forțe de ordine, abilitate în acest sens: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală.
Atenție! Aceasta nu este o recomandare, ci o adevărată restricție a dreptului persoanei de a circula.

Ce documente trebuie să aveți asupra dumneavoastră în cazul efectuării de deplasări în intervalul orar 22.00 – 06.00 ?
a) În cazul unei deplasări în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
b) În cazul unei deplasări în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Această măsură se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Nu doar cetățenii români sunt subiecții unor noi restricții de circulație, ci și cetățenii străini și apatrizii, cărora, prin dispozițiile art. 6 al Ordonanței nr. 2/2020, le este interzisă intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.
Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor, în situația în care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
Aplicarea și respectarea acestor dispoziții va fi asigurată de Poliția de Frontieră a României, fiind abilitată în acest sens.
Atenție! Această măsură se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

C. În ceea ce privește persoanele izolate la domiciliu, sau aflate în carantină, ca măsuri dispuse pentru a preveni răspândirea COVID-19

Articolul 7 din prezenta Ordonanță militară interzice persoanelor izolate la domiciliu să părăsească locația în care au fost plasate, fără aprobarea prealabilă a autorităților competente. În caz contrar, aceste persoane vor fi considerate „persoane cu risc crescut de contagiozitate” și vor fi conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
Sunt vizate de acest articol și persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19. Astfel, acestor persoane le este interzis să părăsească locația în care au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Dacă încalcă această măsură, aceste persoane vor fi supuse unei noi perioade de carantină, de 14 zile.
Independent de măsurile enumerate mai sus, dacă vor fi încălcate dispozițiile art. 7, se va putea antrena și răspunderea penală sau contravențională a persoanelor în cauză.
Atenție! Aceste măsuri se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

D. Noi obligații privitoare la persoanele în vârstă de peste 65 de ani

Prevedrile articolului 8 al Ordonanței militare nr. 2/2020 instituie obligația autorităților administrației publice locale de a identifica și de a ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
Aceste evidențe se vor actualiza și raporta săptămânal la centrul județean sau la centrul municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru această categorie de persoane.
Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Atenție! Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1 – 7, și anume cele prezentate mai sus, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

E. Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020 aduce și unele modificări primei ordonanțe militare, și anume cea din 18 martie 2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. Astfel,

Articolului 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, prin care s-au suspendat toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise, i se adaugă două alineate care prevăd următoarele aspecte:
a) slujbele în lăcașurile de cult vor fi oficiate de către slujitorii bisericii/religioși, FĂRĂ ACCESUL PUBLICULUI, acestea urmând a fi transmise în mass-media sau online, după posibilități;
b) oficierea actelor liturgice/religioase cu caracter privat (e.g. botez, cununii, înmormântări) este permisă cu participarea a maxim 8 persoane;
c) se permite împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.
Articolul 4 al Ordonanței militare 1/2020 capătă un nou alineat, care prevede faptul că dispozițiile cuprinse la alin. (1) și (2) ale acestui articol, se vor aplica și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t.
Este vorba de dispozițiile care obliga inițial conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație.
Acesti conducători de autovehicule de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t, respectiv de 3,5, care sosesc din "zone roșii" sau "zone galbene" ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.
De asemenea, articolul 5 al primei ordonanțe militare suferă modificări, în sensul adăugării unui nou alineat.
Astfel, aducem aminte că prin acest articol se interzice transportul în vederea distribuirii în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed). O singură excepție era inițial prevăzută, și anume transportul ansamblelor și subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi.
Modificarea adusă acestui articol reprezintă dispoziția conform căreia alte excepții de la interdicția prevăzută la alin. (1) al articolului 5 se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Aceste măsuri se vor aplica începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Personalul instituțiilor abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor Ordonanței militare nr. 2/2020 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Avocat Brîndușa-Veronica Bălan

Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...