Măsuri economice și fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei

Măsuri economice și fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de epidemia de COVID-19 – O.U.G. a intrat în vigoare!

În data de 21 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 230 și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, care vine, în primul rând, să descongestioneze blocajele economice semnificative generate în business-uri și să încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de răspândirea accentuată a pandemiei COVID-19.
Iată care sunt cele mai importante prevederi:
În contextul în care prin măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 unele dintre categoriile afectate vor fi întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene și în condițiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, se aduc o serie de modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.
· Mai întâi de toate, este bine de știut că acest Program are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv beneficiarilor, de către instituțiile de credit.
 Potrivit O.U.G. nr. 29/2020:
► Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii;
► Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei;
► Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei;
► Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei;
► Pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.
În ceea ce privește microîntreprinderile sau întreprinderile mici:
► Statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%;
► Pentru microîntreprinderi valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei;
► Pentru întreprinderile mici valoarea maximă a finanțărilor va fi de 1.000.000 lei;
► Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurile prevăzute anterior.
► Pentru microîntreprinderile sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credite pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.
De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.
Se modifică și o condiție de eligibilitate în cadrul Programului à beneficiarul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, iar în cazul în care le înregistrează, ele se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.
Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni (înainte de această modificare, perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru era de 24 de luni cu posibilitatea prelungirii cu maximum 24 de luni). Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.
Bineînțeles, se abrogă articolul care prevedea obligația pentru beneficiar de a achita o primă de garantare, compusă din comisionul de risc și comisionul de administrare.
De asemenea, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Penalitățile de întârziere stipulate în astfel de contracte nu se datorează pentru durata stării de urgență.
În contractele în derulare, altele decât cele menționate la paragraful anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor contractuale cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Care este utilitatea unui astfel de certificat de situație de urgență?
  • Certificatul de situație de urgență (CSU) va fi eliberat gratuit firmelor afectate de situația coronavirus COVID-19, pentru a putea beneficia de sprijin de la stat, acest document fiind distinct de certificatul de forță majoră (CFM), care costă 500 de euro fără TVA.
  • Certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgență a fost decretată în luna martie.
Ce constituie CAZ DE FORȚA MAJORĂ în sensul acestei ordonanțe?
  • Împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea înreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.
  • Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat.
Având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență au fost luate unele măsuri inclusiv în domeniul justiției, care vizează reducerea, pe perioada instituirii stării de urgență, a activității desfășurate de organele judiciare, fapt de natură a afecta, pentru aceeași perioadă, și activitatea desfășurată de profesiile din domeniul justiției, de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare beneficiază și formele de exercitare a profesiilor de notar public, avocat sau executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei.
De asemenea, mai sunt prevăzute și alte categorii de persoane care beneficiază de această măsură:
► cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei;
► federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei.
Termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut de Codul fiscal pentru plata impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv, măsură necesară pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea COVID-19.
Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților administrative-teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Prin urmare, pentru aceste împrumuturi, perioada creditului se va prelungi cu 3 luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.
Facilitatea NU ESTE ACORDATĂ împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.
Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerată necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.
Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.
Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, acestea nemaifiind considerate obligații fiscale restante.
! Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.
Atenție!  Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență.
Prin derogare de la prevederile din Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
Aceste prevederi sunt aplicabile și celor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.
Ministerul Finanțelor Publice va aproba repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare și credite de angajament, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite a virărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării.

Av. Costina-Ștefana Pristavu
Hodoș Deac și Asociații

Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...