Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României! Recomandat

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie 2020, Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României!

POZA ARTICOL

Pentru început, e bine de știut că:

 • Pe duratastării de urgență,cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământse suspendă.
 • În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.
 • Autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în scopul rezolvării problemelor materiale de orice natură și asigurarea forței de muncă.
 • Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.
 • Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare.

PRINTRE CELE MAI IMPORTANTE ȘI DE INTERES MĂSURI SE AFLĂ URMĂTOARELE:


A. DOMENIUL JUSTIȚIEI 

Dispoziții generale și privind:

LITIGIILE CIVILE 

Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.
 

Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, lista acestora fiind stabilită de instanțele competente care, pentru judecarea proceselor în care se stabileşte că există această urgenţă deosebită, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

În ceea ce privește PROCESELE CIVILE care NU se caracterizează prin urgență deosebită:

 • judecata se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop;
 • termenele de exercitare a căilor de atac, aflate în curs la data instituirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență;
 • în ceea ce privește căile de atac care deja au fost declarate până la data emiterii decretului, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență;
 • după încetarea stării de urgență, judecata se reia din oficiu;
 • în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Cu privire la activitatea de executare silităaceastacontinuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

PROCESELE PENALE

Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:

 • cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
 • actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
 • cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

În ce priveşte procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, acestea se suspendă de drept, cu excepția proceselor:

 • în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată;
 • privind infracțiunile flagrante;
 • în care au fost dispuse măsuri preventive;
 • referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii;
 • privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 • ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
 • privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • privind infracțiuni contra securității naționale;
 • privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

 Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă!

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prevederilor din Decret, cele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, în procesele care nu justifică o urgență deosebităse întrerupurmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată 
În cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prevederilordin Decret, prescripția răspunderii penale se suspendă. 
Se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale. 
Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. 
În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură..

EXECUTAREA PEDEPSELOR ȘI A MĂSURILOR PRIVATIVE DE LIBERTATE 

Se suspendă exercitarea dreptului de a:

 • primi vizite;
 • beneficia de vizită intimă;
 • primi bunuri prin sectorul vizită;
 • beneficia de recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar.

Se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi.  
Dreptul deținuților la convorbiri on-lineindiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare. 
Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate. 
Polițistului de penitenciar i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.

EXECUTAREA PEDEPSELOR ȘI A MĂSURILOR NEPRIVATIVE DE LIBERTATE 

Se suspendă:

 • executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune și primirea vizitelor consilierului de probațiune;
 • obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională;
 • de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială.

Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare.

ACTIVITATEA OFICIULUI NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 • activitatea O.N.R.C. și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice;
 • solicitanţii vor trebui să obţină semnătura electronică extinsă în vederea conformării cu noile cerinţe procedurale

 B. DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

În structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare. 
S-a decis prelungirea aplicabilităţii actelor normative cu valabilitate până la data de 31 martie 2020 privind acordarea serviciilor medicale şi medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naţionale de sănătate – preventive şi curative, pe perioada stării de urgenţă. 
În caz de necesitate, se pot modifica următoarele prevederi: 

 • serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
 • serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
 • decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, a sumelor contractate și decontate din bugetul FNUASS sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
 • decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
 • prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, pentru pacienții cronici.

În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății. 

 C. DOMENIUL ECONOMIC 

Autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție, materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, iar autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente. 
Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii. 
Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență. 
Se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență. 

D. DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Se introduce, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului. 
Are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă. 
Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective. 
Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. 
Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. 
Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

E. MĂSURI CE POT FI LUATE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Pe perioada stării de urgenţă ministrul afacerilor interne sau înlocuitorul acestuia, cu acordul prim-ministrului şi după evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
în funcţie de necesităţi, poate dispune prin ordonanţă militară: 

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
 • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
 • urgențe de ordin I – pacienți internați prin Unități de primiri urgențe/Compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
 • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Atenție! 

Niciuna din aceste măsuri nu se aplică de îndată, ca efect al instituirii stării de urgenţă de către Preşedintele României, ci ele ar putea fi aplicate în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, doar în urma deciziei organelor abilitate prin Decret! 


Agenția Națională de Administrare Fiscală: comunicat de presă!

Pe data de 16 martie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presă, având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID-19, prin care a adoptat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri:

 • suspendarea  sau, dupã caz, neînceperea executãrii silite a creanțelor bugetare;
  În acest sens, nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilitãților bãnesti și a veniturilor urmãribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotãrârile judecãtorești pronunțate în materie penalã;
 • rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
 • implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeazã soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;
 • suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudã) cu excepția verificãrilor ce pot fi efectuate de la distanțã, precum și a cazurilor de evaziune fiscalã, acolo unde sunt indicii în acest sens;
 • suspendarea acțiunilor antifraudã privind Filtru II și a activitãților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Mãsurile vor fi aplicate atât în perioada în care în România este declaratã stare de urgențã,  cât și pentru o perioadã de 30 de zile de la încetarea acestei stãri.


Descarca documentul integral

Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...