Activitatea de judecată a instanțelor pe durata stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020

Prin Hotărârea nr. 417 din 24 martie 2020, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis că, pe durata stării de urgență, se vor judeca următoarele cauze în funcție de competența instanțelor:

În materie non penală:

JUDECĂTORIILE:

 • ordine de protecție

În ceea ce privește violența domestică,  contextul dat de carantina totală poate ajunge să determine o creștere a numărului de victime, având în vedere că deplasarea la locul de muncă sau o simplă ieșire cu familia sau prietenii reprezintă, de cele mai multe ori, singura „escapadă” dintr-o realitatea atât de dură. De aceea, rămâne esențială judecarea, în continuare, a cauzelor ce au ca obiect un ordin de protecție.


Ordinul de protecție este reglementat atât de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cât și de Ordinul nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti.

De asemenea, există și o linie telefonică non-stop gratuită: 0800500333!

 • tutelă/curatelă -> Reglementarea acestora se regăsește la Titlul III din Codul civil, art. 104-186;
 • internarea medicală nevoluntară, prevăzută de Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487 din 11 iulie 2002, art. 53-68;
 • ordonanța președințială, prin intermediul căreia putem obține, potrivit. 997-1.002 din Codul de procedură civilă, măsuri provizorii în cazuri grabnice, necesare pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări;
 • suspendarea provizorie a executării silite;

Atenție! Pentru a se putea formula o cerere de suspendare provizorie a executării  silite, prevăzută de art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă, este necesar ca partea interesată să fi formulat, mai întâi, o cerere de suspendare în cadrul contestației la executare, prevăzută de art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 • încuviințare executare silită -> art. 666 din Codul de procedură civilă;
 • măsuri asigurătorii;

Nevoia de a obține o garanție că ceea ce este al nostru, este asigurat, mai ales atunci când avem motive temeinice să ne temem de o eventuală risipire sau ascundere a averii debitorului, rămâne o nevoie a cărei satisfacere se impune și în situații de urgență, cererile de sechestru asigurător, poprire asigurătorie sau sechestru judiciar (art. 952-977 din Codul de procedură civilă) urmând să fie judecate!

 • asigurare dovezi -> art. 359-365 din Codul de procedură civilă;

Judecarea cererilor cu un astfel de obiect se justifică prin însăși urgența ce caracterizează o astfel de procedură, având în vedere că pot exista situtații în care probele de care dispunem să dispară sau să fie greu de administrat în viitor!

 • incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;

Incidentele procedurale care mai pot fi avute în vedere sunt: renunțarea la judecată (art. 406-407 C. proc. civ.), renunțarea la dreptul pretins (art. 408-410 C. proc. civ.), suspendarea procesului (art. 411-415 C. proc. civ.) și perimarea cererii (art. 416-423 C. proc. civ.).

Atenție! Judecata nu se desfășoară cu privire la toate situațiile în care apar astfel de incidente, ci doar în cauzele în care judecata continuă pe durata stării de urgență.

TRIBUNALELE:

 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendare executării provizorii;

Este vorba despre hotărârile judecătorești date în primă instanță și care, potrivit legii sau în baza unei dispoziții a instanței, pot fi puse în executare, cu toate că sunt susceptibile de apel, executare care are, însă, caracter provizoriu. În temeiul art. 450 din Codul de procedură civilă, se poate solicita suspendarea unei astfel de executări provizorii, astfel de cauze urmând să se judece.

 • măsuri de protecţie a minorilor, prevăzute de Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • asigurarea dovezilor;
 • tutela/curatela;
 • ordin de protecţie;
 • reţinere navă;

Procedura de reținere a navei poate fi găsită în Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre din 07.04.2000.

 • suspendare executare act administrativ;

Conform art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, o cerere de suspendare a executării unui act administrativ poate fi formulată doar în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube, fiind soluționată de urgență.

 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
 • cereri privind insolvenţa persoanei juridice, referitoare la cazurile urgente, care ar pune în pericol activele debitorului și în care, după depunerea cererii de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic poate dispune de urgență, în camera de consiliu și fără citarea părților, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită a bunurilor debitorului până la pronunțarea hotărârii cu privire la respectiva cerere;
 • conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.

CURȚILE DE APEL:

 • suspendarea executării hotărârii;
 • suspendare executării provizorii;
 • măsuri de protecţie a minorilor, prevăzute de Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii;
 • ordonanţa preşedinţială;
 • asigurarea dovezilor;
 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
 • litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;
 • cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.

ATENȚIE! -> Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Pe lângă tipurile de cauze menționate, judecătoriile, tribunalele și curțile de apel mai pot judeca și orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

În ceea ce privește această mențiune, se impun câteva precizări cu privire la situația procedurilor de insolvență instituite de Legea nr. 85/2014, mai ales luând în considerare specificul acestor proceduri: termenele mai scurte față de cele de drept comun și celeritatea operațiunilor efectuate, ridicată la nivel de principiu.

Deși pentru sintagma „urgență deosebită” nu este prevăzută o clarificare a ceea ce ar putea presupune, pot fi imaginate o serie de situații care-și vor păstra continuitatea pe durata stării de urgență:

 • având în vedere că, după cum am văzut, cauzele ce au ca obiect pronunțarea unei ordonanțe președințiale se judecă, atunci și cererii creditorului de pronunțare a unei ordonanțe președințiale prin care să se dispună măsuri vremelnice, în scopul suspendării operațiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, până la soluționarea cererii de deschidere a procedurii, urmează să i se aplice același tratament;
 • același raționament poate fi avut în vedere și în privința cererilor de suspendare a hotărârilor judecătorului sindic prevăzute de art. 43 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, până la soluționarea apelului;
 • în ceea ce privește cererea debitorului de deschidere a procedurii de insolvență, se poate aprecia că nici aceasta nu va fi afectată de instituirea stării de urgență, având în vedere, în primul rând, prevederea de către lege a caracterului urgent cu care urmează să se soluționeze și, în al doilea rând, faptul că o astfel de cerere se va soluționa fără citarea părților, or, după cum s-a menționat, pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. De asemenea, trebuie avute în vedere și consecințele negative majore care se pot produce ca urmare a nerespectării obligației de declarare a stării de insolvență, putând fi angajată atât o răspundere patrimonială a administratorului statutar față de asociați/acționari și față de creditorii societății, cât și o răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută simplă, prevăzută și pedepsită de art. 240 din Codul penal, în situația în care termenul de declarare a stării de insolvență de 30 zile, stabilit de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 este depășit cu încă 6 luni. Prin urmare, chiar dacă procedura de insolvență ar putea să nu fie deschisă până la încetarea stării de urganță, administratorii statutari rămân, în continuare, obligați să înregistreze efectiv o cerere de deschidere a procedurii pe rolul instanțelor.

 În materie penală:

În afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele cauze:

 • cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
 • cauze în materia liberării condiționate;
 • cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie; contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
 • contestaţii la executare;
 • cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
 • cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
 • cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
 • cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);
 • căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
 • cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

Atenție!

 • Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.
 • Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, urmând să se mențină valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Avocat Costina-Ștefana Pristavu

Hodoș Deac & Asociații

București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
Tîrgu Mureș, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, Județul Mureș
E-mail: office@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

HBR Financial Services

Tîrgu Mureș, Str. Târgului nr. 15, Județul Mureș
Turda, Strada Republicii nr. 34, ap.15 / 2, Județul Cluj
E-mail: hbr.fin.serv@gmail.com
Telefon: 0365 / 131 123

Hodoș Business Recovery

Tîrgu Mureș, Strada Târgului nr. 15, Județul Mureș București, Strada Virgil Pleșoianu nr. 52 A, Sector 1
E-mail: hbr@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 123
Fax: 0372 / 870 403

DPO EXPERT SOLUTIONS

București, Str. Virgil Pleșoianu nr. 52A, sector 1
E-mail: dpo@hodos.eu
Telefon: 0365 / 131 124

Blue Greener Services

Str. Târgului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 124

Art Enterprises

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon: 0365 / 131 123

Site-ul www.hodos.eu foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...